Рубрики
English

Translation

Նա կանի իր անգլերեն վարժությունները, եթե ոչինչ չունենա անելու։ Եթե ես նրան չօգնեմ, նա վաղը չի գրի ստուգողական աշխատանքը։ Եթե նա վաղը չգնա գրադարան, նա կլինի տանը։ Եթե մենք լինենք վաղը տանը, մենք կդիտենք այս ծրագիրը հեռուստացույցով։ Եթե նա վաղը չլինի տանը, ես նրան կթողնեմ երկտող։ Եթե վաղը եղանակը լավը լինի, մենք կգնանք քաղաքից դուրս։ […]