Рубрики
English

Are People Becoming “Technological Zombies”?

Many people use technological devices daily for many reasons. Even I am using one to write this article! Technological devices help us throughout our daily lives and without them, life would be very different. However, sometimes we can use them a bit too much, enough to make us addicted to them. The computer was invented […]

Рубрики
Համաշխարհային պատմություն

ԵՐԵՍՈԻՆՅՈԹԵՐՈՐԴ – ԵՐԵՍՈԻՆՈԻԹԵՐՈՐԴ ԴԱՍԵՐ

1. Նկարագրել ժողովուրդների մեծ գաղթի ընթացքը Ժողովուրդների մեծ գաղթի դարաշրջանում բարբարեսական ցեղերի տեղաշարժերը տարբերվում էին չափով և բնույթով: Մասնակցում էին ավելի մեծ քանակությամբ մարդիկ: Նրանք տարաբնակվում էին նրա տարածքներում: Նոր տարածքներում գերմանացիների թիվը կազմում էր 2-10%: Չնայած նրան որ գերմանացիները թվով քիչ էին սակայն նրանք մեծ դեր խաղացին նոր երկրների սոցիալ-քաղաքական կյանքում: Միջնադարյան քաղաքակրթության առաջացման […]