Рубрики
English

Examples of «make» and «do»

Do և make բայերի օգտագործումը DO — կատարել, անելdo a crossword – խաչբառ լուծելdo the ironing – արդուկել do the laundry – լվացք անել do the washing – լվանալ do your work – աշխատանք կատարել do housework – տան գործեր անել do your job – քո գործը անել do homework — դասերը անել do work […]